Algemene informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van de Club des Cinglés du Mont-Ventoux (aangeduid met de initialen CCMV).
De eigenaar van en verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens is Christian Pic, wonende 13 rue Chateaubriand, 42290 Sorbiers – FRANKRIJK.

Verantwoordelijkheid

Het kopiëren, zelfs gedeeltelijk, van beelden, tekst of wat voor materiaal dan ook, gepubliceerd op deze website, is verboden zonder schriftelijke toestemming.
CCMV behoudt zich het recht voor om deze website, secties en pagina’s naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij inbegrepen het recht eventuele diensten op deze site tijdelijk op te schorten of definitief te staken.

Verwerking van persoonsgegevens

Volgens de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende het toezicht op natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, wordt het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door CCMV door middel van al dan niet geautomatiseerde processen en in overeenstemming met de regels van de discretie en veiligheid voorzien door de wet.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en er worden passende veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te voorkomen.
Het verzamelen en verwerken van de gegevens door CCMV, na goedkeuring in de vereniging, hebben als doel:

  • statistische analyse van de bij CCMV ingeschreven personen;
  • uitnodiging voor informatieve of promotionele activiteiten;
  • het verhogen van de tevredenheid ten opzichte van de CCMV.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

  • verenigingen en stichtingen die aan CCMV zijn gelieerd.

Rechten van de belanghebbende

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben het recht op ieder moment van CCMV een bevestiging te verkrijgen van het bestaan van deze gegevens en kennis te nemen van de inhoud en oorsprong ervan, de juistheid te verifiëren, te verzoeken om samenvoegen, bijwerken, rectificeren, wissen, transformeren in anonieme vorm of blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, alsmede zich in alle gevallen te verzetten, om legitieme redenen, tegen de verwerking ervan.


Vragen

Als je gegevens niet juist zijn weergegeven of je wilt deze laten corrigeren, meld dit dan op het volgende emailadres.↑ Top